Laboratoriebygning, RUC

Betonafdelingen har indgået kontrakt med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet – Ny laboratoriebygning på Roskilde Universitet.

Kunde:

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Tidsrum:

2012 - 2014

Sted:

Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

Omfang:

Ny laboratoriebygning Kontraktsum 28.800.000 kr.

Kontraktform:

Fagentreprise – Beton samt jord, kloak og pilotering

Ny laboratoriebygning på Roskilde Universitet

Betonafdelingen har indgået kontrakt med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet – Ny laboratoriebygning på Roskilde Universitet.

Den nye laboratoriebygning skal benyttes af Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring og Institut for Natur, Systemer og Modeller (NSM). Bygningens arkitektur skal således understøtte et dynamisk og fleksibelt fællesskab mellem de forskellige fagmiljøer.

Bygningen er opdelt i tre sektioner, der harmonerer med størrelsen på de eksisterende punkthuse på RUC. Mellem sektionerne er et terrasseret landskab med plateauer designet til studiepladser og uformelle møder. Laboratorieområderne er delt op i tre funktionelle forskningsenheder med en central placering i hver af de tre bygningsvolumener.

Laboratorierne er disponeret omkring et centralt, forskningsbaseret undervisningslaboratorium med hjælpelaboratorier placeret mod nord i tæt tilknytning hertil. Speciallaboratorierne er placeret i stueetagen med let adgang udefra samt fra bygningens trappe- og elevatorkerner. Kontorer og møderum ligger i tæt forbindelse til laboratorieområderne mod syd og med udsigt til Grønningen og de indre lysgårde.

Maj 2013

Rejsegilde – Ny laboratoriebygning på RUC

Tirsdag den 21. maj 2013 fra kl. 12-14 åbnede RUC dørene op til et rejsegilde for RUC´s nye laboratoriebygning – 5.000 m2 laboratoriebygning som skal styrke samarbejdet mellem forskningsområder.

Bygningen er opdelt i tre sektioner, der harmonerer med størrelsen på de eksisterende punkthuse på RUC. Mellem sektionerne er et terrasseret landskab med trapper og plateauer designet til studiepladser og uformelle møder.

Laboratoriebygning vil skabe grobund for nogle spændende projekter både på studenterniveau og blandt forskere.

Der var en velkomsttale af Bygningsstyrelsens direktør, Jan Q. Rasmussen, og herefter sagde RUC’s rektor Ib Poulsen og Institutleder ved NSM nogle fine ord om bygningen og byggeriet. Hoffmanns regionsdirektør Demirali Iljazovski holdte en tale om sikkerheden og det gode samarbejdet mellem RUC og Hoffmann A/S.

Projektfakta

  • Beliggenhed: Roskilde, Danmark
  • Bygningsstyrelsen, Klima- Energi og Bygningsministeriet, er Bygherre.
  • Arkitekten er Henning Larsen Architects, Orbicon er ingeniør og SLA, landskabsarkitekt.
  • Bygningens bruttoareal er ca. 5.000 m2 og den største del af den samlede budget på ca. 120 mio. er finansieret af statens midler til teknologisk løft af laboratorier.
  • Byggestart er planlagt primo dec. 2012 og byggeriet forventes indflytningsklar juni 2014.

Februar 2013

Om  halvandet år forventes en 5.500 m2 splinterny laboratoriebygning i topklasse at stå færdig på RUC. Særlige zoner til gruppearbejde og uformelle møder gør laboratorie­bygningen særligt egnet til RUC’s undervisningsform.

Bygningens bruttoareal er ca. 5.500 m 2 og den største del af det samlede budget på ca.125 mio. kr. er finan­sieret af statens midler til teknologisk løft af laborato­rier. Byggeriet forventes indflytningsklar juni 2014.

Bygherre er Bygningsstyrelsen, Klima- Energi og Byg­ningsministeriet.

Ideen bag projektet

Ved anvendelse af de nye fælles fysiske rammer  er det ønsket, at den ny bygning bliver RUC’s arbejdende udviklingslaboratorium for tværvidenskabelig og problemorienteret forskning. Bygningen skal med­ virke til at skabe et dynamisk og fleksibelt fællesskab mellem de forskellige faglige miljøer og leve op til universitetets ambitioner om at være et laboratorium i international topklasse, hvor der skabes forskning og undervisning på højeste nationale niveau.

Laboratoriebygningen indeholder forskellige typer af rum: Centrale fælleslaboratorier, forskningslaborato­rier, undervisningslaboratorier, kontorer, møderum, undervisningsrum og kantine.

I mellem disse rum er flettet flere zoner og rum­ligheder ind til gruppearbejde og uformelle møder.

Forskningslaboratorier og hjælpelaboratorier ligger i tæt tilknytning hertil mod nord og foldet ned langs bygningens sider mod øst og vest. Det centrale  FBU­ laboratorium får dagslys fra indre lysgårde og ovenlys. Laboratorierne bliver centrale og synlige arbejdende værksteder i den nye laboratoriebygning. Kontorer og møderum er placeret i tæt forbindelse tillaboratorier mod syd og med udsigt til Grønningen og lysgårdene.

Flot bygning med udnyttelse af dagslys Den nye laboratoriebygning opføres som et ra­ tionelt byggeri, der tilstræber størst  mulig fleksi­ bilitet i bygningsstrukturen, således at det senere er mu1igt at gennemføre  bygningsændringer uden gennemgribende konstruktive og tekniske ændringer.

Laboratoriebygningen kommer desuden til at rumme energieffektive og derigennem mere bæredygtige installationer, da den skalleve op tillavenergiklasse BR2015. Der installeres 265m 2 solceller, som en del af laboratoriebygningen for at dække noget af energifor­ bruget og derigennem  sænke det samlede energifor­ brug fra el-nettet

Tekniske installationer er planlagt ud fra det over­ ordnede ønske om, at kunne opnå et godt indeklima i et fleksibelt universitetsmiljø. En laboratoriebygning med de mangfoldigheder der udfolder sig, kræver også at der tænkes sikkerhed for den enkelte person, som be­finder sig i bygningen, hvorfor der er inddraget de nyeste teknikker/styresystemer i de enkelte laboratorier.

Energiforbruget i ny laboratoriebygning skal over­ holde Grøn RUC målsætninger, herunder  el-, vand- og varmeforbruget. Projektet “Grøn RUC” skal være med til at sikre, aktiviteter på RUC bidrager til udviklingen af et grønt campus. Grøn RUC indbefatter bygninsre­ laterede projekter indenfor nybyggeri, ombygning, renovering samt drift og adfærd.

Grøn RUC skal leve op til følgende to målsætninger

  • Ifølge “Cirkulære om energieffektivisering i stat­ens institutioner” skal energiforbruget i 2011 reduceres med 10 % i forhold til 2006.
  • Ifølge Grøn RUC’s målsætning skal energiforbru­get i 2015 reduceres med 20% i forhold til 2006.

Det er 23 år siden at RUC sidst byggede en ny labora­toriebygning (1990 Bygning 15).

Vil du vide mere?

Demi Iljazovski

Regionsdirektør i Hoffmann Anlæg

M: + 45 6012 9150

[email protected]