Aalborg Sygehus Syd, FAM

Byggesagen omfatter udførelsen af en midlertidig, fælles akut modtagelse bestående af 36 diagnostiske sengepladser m.v. i totalentreprise.

Kunde:

Region Nordjylland

Tidsrum:

2012 - 2013

Sted:

9000 Aalborg

Omfang:

Opførelse af akut modtagelse Kontraktsum 32.500.000 kr.

Kontraktform:

Totalentreprise

Opførelse af midlertidig fælles akut modtagelse

Byggesagen omfatter udførelsen af en midlertidig, fælles akut modtagelse bestående af 36 diagnostiske sengepladser m.v. i totalentreprise. Byggeriet udføres som et let nybyggeri på ca. 2.000 m2 i 2 etager oven på tagfladen af den eksisterende behandlingsbygning. Udover selve nybyggeriet, skal der foretages mindre ombygninger på ca. 500 m2 i den eksisterende skade/modtagelse, ligesom der skal udføres et ny trappe- og elevatortårn, der forbinder skade/ modtagelse på etage 2 med den nye akutmodtagelse på etage 4 og 5.

De væsentligste udfordringer består i at bygge ovenpå den eksisterende tagflade, hvor den nye gulvkote ligger ca. 90 cm over oversiden af eksisterende betontagdæk. Indretningen af FAM betinger en anden søjleplacering end den nuværende, hvilket opnås ved oplægning af nye langs- og tværgående stålbjælker.

Der er selvfølgelig krav om, at de eksisterende hospitalsfunktioner skal være i drift i hele byggeperioden, så det er et krav, at taget hele tiden er tæt, samt at arbejdet ikke larmer, støver eller forårsager rystelser.

Under projekteringen er det konstateret, at den eksisterende bygning ikke er stabil, når der bygges 2 etager ovenpå, hvorfor der er blevet projekteret en forstærkning med stålrammer, der skal indbygges på en af de underliggende etager.

En anden væsentlig udfordring er flytning og delvis nedbrydning af det eksisterende teknikhus, der er beliggende i området, hvor nybyggeriet skal opføres, og som ligeledes er i konstant drift. Så en meget nøje planlægning, og en høj grad af brugerinvolvering og koordinering, har været påkrævet.

Status forår 2012

På Aalborg Sygehus Syd udfører vi en ny midlertidig akutmodtagelse i 2 etager ovenpå eksisterende sygehusafsnit, der huser skadestue, røntgenafdeling og operationsstuer. Mod bygherrens forventning medfører dette en udfordring i at sikre bygningens samlede stabilitet.

Vores rådgiver har regnet sig frem til, at der skal etableres 3 stålrammer mellem eksisterende betonsøjler på én af de underliggende etager, hvor skadestuen er placeret.

Stålrammerne består af HE450B søjler og HE400B bjælker, så alene at finde 3 steder, hvor det er muligt at etablere så store konstruktioner og komme på tværs af en gang, fyldt med installationer over loft, er en stor udfordring.

I maj måned var vi i selskab med vores rådgivende ingeniør og stålentreprenøren nede at besigtige forholdene omkring de 3 steder, det i samråd med bygherren var blevet besluttet at udføre rammerne. Her lykkedes det at få aftalt en udformning af rammerne, så vi kunne undgå at kollidere med ventilationskanalerne og der kun i beskedent omfang skulle ændres på de øvrige installationer.

Fra sygehusets side fremkom et ønske om, at arbejdet blev udskudt til påbegyndelse i uge 36 samt at de 3 rammer blev udført én ad gangen, så vi lagde mindst muligt beslag på skadestuens kapacitet.

Vi har efter bedste evne forsøgt at forberede arbejdet ved at foretage indmålinger og besigtigelser i flere omgange, men der har alligevel været nogle overraskelser undervejs, som har betydet ændringer i konstruktionerne.

Desuden må det erkendes, at det altid er betydeligt mere enkelt at tegne end at udføre sådanne indgreb, men arbejdet forløber fornuftigt og i god forståelse og i et godt samarbejde med brugerne.

Det er oplagt, at inddragelse af 1-2 rum i en skadestue, der er i konstant drift, ikke sker uden omkostninger for driften, men vi prøver i fællesskab at finde løsninger, så driften påvirkes mindst muligt. Eksempelvis har vi købt, samlet og monteret 6 IKEA-skabe med 10 hylder i hvert til sygehusets bakkesystem, da adgangen til eksisterende skabe midlertidigt er inddraget.

Derudover er der gjort meget ud af udformningen og placeringen af støvvægge, så der både sikres ordentlige arbejdsforhold for håndværkerne og samtidig lukkes effektivt af for støv.

Af hensyn til støjgener udføres nedbrydningen af eksisterende murværk manuelt, og al boring for fastgørelse af stål udføres med kernebor. Alle brokker bortkøres i trillebør med vådt lagen over. En kasseret båre bruges til transport af gipsplader samt som arbejsbord.

Vil du vide mere?

Steffen Hansen

Regionsdirektør i Hoffmann Byg Vest

M: + 45 6012 3720

[email protected]