Statsfængslet på Søbysøgård

Hoffmann har nu gennem det sidste år været beskæftiget med opførelsen af en ny flek­si­bel lukket fængselsafdeling i tilknytning til det eksisterende Statsfængslet på Søbysøgård.

Kunde:

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Tidsrum:

2013 - 2014

Sted:

Rødeledvej 14, 5792 Årslev

Omfang:

70.400.000 kr.

Kontraktform:

Hovedentreprise

Region Vest: Udvidelse af Statsfængslet

Hoffmann har nu gennem det sidste år været beskæftiget med opførelsen af en ny flek­si­bel lukket fængselsafdeling i tilknytning til det eksisterende Statsfængslet på Søbysøgård.

Tirsdag den 25/11-2014 blev der afholdt afleveringsforretning, som aftalt og planlagt, og det med en tilfreds bygherre, Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Byggeriet på ca. 4.000 m er opført på et år, hvor Hoffmann modtog underskrevet hoved­entreprisekontrakt den 27.11.2013. Dagen efter kontraktens underskrivelse påbegyndtes arbejdet på byggepladsen med klargøring til støbning af fundamenter og kælder.

Udførelsestidsplanen / bygherrens udbudstidsplan har været meget stram og presset fra dag ét og det med en del dagbodsgivende mellemterminer, hvoraf ingen er overskredet. Den første mellemtermin – færdiggørelse af kælder inkl. tilfyldning, skulle eksempelvis være afsluttet den 29.01.2014 og lukket bygning klar til sommerferien 2014.

Den stramme tidsplan har naturligvis medført, at Hoffmann har været nødsaget til at have ekstra meget fokus på udførelsesprocessen. Vi har på vanlig vis kunnet drage stor nytte af måden hvorpå vi arbejder og styrer vore byggepladser, og det med udgangspunkt i det involverende samarbejde, trimmøder mv.

Det er naturligvis også vigtigt altid at have fokus på sikkerheden på vore byggepladser, og det ikke mindst på en sag som denne med mange aktiviteter på samme tid og sted, hvilket er en konsekvens af den, for sagens karakter, korte udførelsesperiode.

Hoffmann har trods det, at koordinator B rollen ikke har været overdraget til Hoffmann, fulgt og efterlevet vore principper omkring byggepladsen sikkerhed og det bl.a. med 1-2 sikkerhedsrunderinger pr. uge med skiftende håndværkeres deltagelse, efterfulgt af fællesmøde i kantinen.

Projektet er lykkedes ved det gode samarbejde mellem vore samarbejdspartnere og Hoffmann, samt det gode samarbejde og involvering af en del af personalet på fængslets åbne afsnit. Endvidere har det for sagens fremdrift og afslutning været vigtigt med et godt samarbejde med Kriminalforsorgens Tekniske Afdeling, da de har skullet levere og indbygge et sikringsprojekt i byggeriet på ca. 30 mill. kr., og det set i lyset af hovedentreprisens kontraktsum på ca. 70 mill. kr. og med tillægsarbejder for ca. 12 mill. kr.

En del af Hoffmanns team på sagen har været gennemgående fra tilbud henover udførelsen.

Vi vil gerne takke alle som har deltaget i sagen, for den store indsats der er ydet for at nå det fælles mål, et byggeri som bygherren og Hoffmann kan være stolte af.

Projektbeskrivelse

Projektet er et nybyggeri for Direktoratet for Kriminalforsorgen, og omfatter opførelse af 42 nye lukkede afsoningspladser samt et nyt aktivitetshus.

De 42 afsoningspladser etableres i en ny belægsbygning i tre afsoningsaf-snit med bad, toiletrum og aktivitetsrum og med indbygget udeområde for de indsatte. Endvidere rummer belægsbygningen et straffeafsnit med observa-tionsceller, et besøgsafsnit med 4 besøgsrum og en besøgslejlighed samt en kioskfunktion. Besøgsbygningen er ligeledes med udeområde tilknyttet hvert af besøgsrummene.

I tilknytning til belægsbygningen placeres et selvstændigt aktivitetshus, som rummer værksteder, undervisningslokaler samt et bederum.

Desuden etableres fritidsfaciliteter i form af udendørs multibane med tilhø-rende træningsfaciliteter. Endvidere etableres nyt parkeringsareal udenfor perimeterhegnet.

Yderligere skal der opføres et teknikhus til en ny nødgenerator samt en transformerstation.

Søbysøgård er primært et åbent fængsel, så nærværende udvidelse med et lukket afsnit er således adskilt fra det åbne afsnit med perimeterhegn. Aktivitetshuset er placeret indenfor perimeterhegnet.

Blandt andet som følge af lukket fængsel er alle bærende skillevægge og bagmur i facader udført i betonelementer. Facader skalmures. Facader på aktivitetshus er opbygget som en let konstruktion. Tagkonstruktionen er generelt stålbjælker med mellemliggende ståltrapezplader udført som varmt tag. Dele af byggeriet er pælefunderet

Vil du vide mere?

Steffen Hansen

Regionsdirektør i Hoffmann Byg Vest

M: + 45 6012 3720

[email protected]